Praktijkgids Ziekte en Re-integratie 2017

Een onmisbare gids over ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw werknemers

De Praktijkgidsen

Omschrijving

In de Praktijkgids Ziekte en re-integratie is alle informatie opgenomen die nodig is om bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers adequaat te handelen. In deze publicatie staan de rechten en plichten van zowel de werknemer als de werkgever in het kader van ziekte en re-integratie centraal. De informatie gaat vergezeld van voorbeelden en tips die aan de dagelijkse praktijk en aan rechterlijke uitspraken zijn ontleend.

Deze Praktijkgids is geschreven vanuit de optiek van de werkgever, maar is ook goed bruikbaar voor iedereen die in de praktijk met wet- en regelgeving op het gebied van ziekte en re-integratie te maken heeft. Aan de orde komen:

  • Verzuimbeleid
  • Arbeidsomstandigheden en arbodienst
  • De eerste twee jaar van ziekte
  • Zwangerschap
  • Arbeidsongeschiktheidsregelingen
  • Re-integratie: verplichtingen en subsidies
  • Conflicthantering en procedures
  • Ontslag in relatie tot ziekte
  • Premies werknemersverzekeringen en eigenrisicodragen

De editie 2017 is aangepast aan de wijzigingen van het afgelopen jaar. Ook zijn weer diverse recente gerechtelijke uitspraken als voorbeeld toegevoegd.

Door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), gefaseerd doorgevoerd in 2015, zijn grote wijzigingen aangebracht in onder andere het ontslagrecht. Zo kan een werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen als daar een redelijke grond voor bestaat. De redelijke ontslaggronden die van belang zijn bij ziekte en re-integratie zijn langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer, frequent ziekteverzuim met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen en het door een zieke werknemer niet meewerken aan zijn re-integratie. In het geval van ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid moet de werkgever voorafgaand toestemming vragen voor opzegging aan het UWV. Deze ontslagroute geldt tevens bij bedrijfseconomisch ontslag. In alle andere gevallen moet de werkgever de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. In deze editie is waar mogelijk jurisprudentie toegevoegd gerelateerd aan de WWZ en de zieke werknemer.

Ook wordt in deze editie aandacht besteed aan de nieuwe Arbowet die per 1 juli 2017 in werking is getreden.

Aanvullende informatie
Van de Praktijkgids Ziekte en Re-integratie verschijnt één maal per jaar een update in boekvorm. Wanneer u een abonnement afsluit, krijgt u ook toegang tot de online omgeving van dit boek aangevuld met jurisprudentie en de vraag en antwoord module. De online omgeving wordt regelmatig geactualiseerd en is dus altijd up to date. Ook ontvangt u maandelijks een update per e-mail.

www.praktijkgidsziekteenreintegratie.nl

Naar boven