Omgaan met gevaarlijke stoffen

7 november 2019, BCN Utrecht Toon inschrijfopties

Omschrijving

Bepalen van gezondheidsrisico’s bij het werken met toxische stoffen

Wanneer is een stof wel en wanneer is het niet gevaarlijk? Wat zijn de effecten op de gezondheid van medewerkers? Welke maatregelen kunnen worden genomen om te borgen dat medewerkers wel veilig en gezond kunnen werken? In de media komen steeds meer voorbeelden naar buiten van situaties waarin medewerkers zich zorgen maken over hun gezondheid na jarenlange blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De blootstelling aan chroom VI bij defensie is een voorbeeld dat we allemaal kennen. In deze cursus dag leert u op welke wijze u de gevaren van stoffen kunt herkennen aan de hand van etikettering en op welke wijze u kunt nagaan welke risico’s hieraan zijn verbonden. Vervolgens zal worden ingegaan welke stappen ondernomen moeten worden om zorg te dragen dat er veilig en gezond gewerkt kan worden met gevaarlijke stoffen. Hierbij worden u praktische handvatten gegeven. Er is niet alleen aandacht voor het herkennen van risico’s, maar er is vooral ook tijd ingeruimd hoe dit vertaald kan worden naar een praktische aanpak.

Wat leert u?

Na deze cursus dag weet u op hoofdlijnen:
• Wat nodig is om gevaren van stoffen te kunnen inschatten
• Welke wetgeving van toepassing is
• Wat de mogelijkheden zijn om blootstelling en risico’s van stoffen in te schatten
• Welke stappen genomen moeten worden om een gevaarlijk stoffen beleid op te zetten
• Welke informatie bronnen/hulpmiddelen/kennisbronnen ter beschikking zijn

*Tijdens deze cursusdag zal worden ingegaan op gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen, maar niet op de fysische aspecten zoals explosie- en brandgevaar

Certificaat: U ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Bestemd voor:

• Preventiemedewerkers
• Managers met preventietaken
• Veiligheidskundigen
• VGWM/OR leden met aandachtsgebied arbeidsomstandigheden.

Quotes van deelnemers: ‘goede kapstok’; ‘veel geleerd over het herkennen van risico’s’; ‘hoge kwaliteit cursus’.

Contact voor inhoudelijke vragen:
Ineke Rikkers
E-mailadres: opleidingenhrm@vakmedianet.nl

Incompany trainingen: Het komt regelmatig voor dat collega’s dezelfde trainingsbehoefte hebben. In dat geval kan een incompany training een voordelige keuze zijn die meer rendement oplevert dan een open training. De trainingen kunnen volledig op uw wensen en behoeften worden afgestemd. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een onderdeel van deze opleiding uitgebreider te behandelen, op uw organisatie toegesneden.

Neem voor meer informatie contact op met:
Ineke Rikkers
088 – 58 40 927
E-mailadres: Incompanytrainingen@vakmedianet.nl

Programma

9:00 – 9:30 uur Ontvangst

9:30- 9:45 uur Kennismaking en toelichting op het programma

9:45- 11:15 uur Herkennen en effecten van gevaarlijke stoffen

 • Gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen in Nederland
 • Symbolen en waarschuwingszinnen
 • Opname van stoffen in het lichaam
 • Korte en lange termijn effecten
 • Informatiebronnen (MSDS, literatuur)

11:15-12:15 Wetgeving en grenswaarden

 • Arbo wetgeving
 • REACH
 • Verschillende soorten grenswaarden
 • Informatiebronnen

12:15-13:15 Pauze

13:15-14:45 Blootstelling en risico’s

 • Blootstelling via huid en inademing
 • Acute blootstelling versus herhaalde blootstelling
 • Inschatten van risico’s met behulp van modellen
 • Metingen
 • Vertalen van resultaten naar effecten

14:45-16:30 Gevaarlijk stoffen beleid

 • Vier stappen model I-SZW
 • Registratie en vastleggen risico’s
 • Maatregelen en arbeidshygiënische strategie
 • Monitoring/PAGO
 • Voorlichting/Risico communicatie
 • Borging
 • Informatiebronnen/kennisdragers

16:15-16:30 Vragen, evaluatie en afsluiting

Docenten

JOLANDA WILLEMS  is toxicoloog en arbeidshygiënist en is werkzaam binnen het Expertise Centrum Toxische Stoffen van PreventPartner. Als adviseur heeft ze ervaring met advisering op organisatie en branche en beleidsniveau in hele verschillende organisaties. Voorbeelden hiervan zijn ook terug te vinden in haar publicaties onder andere over praktische aanpak beleid biologische agentia en toxische stoffen, bedrijfsgezondheidskundige aanpak rondom Moerdijk, visualisatie van blootstelling (Pimex).

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven