Het Bor voor de Bouwpraktijk

Omschrijving

Het Bor voor de Bouwpraktijk
Sinds de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op 1 oktober 2010, is het voor veel vergunningplichtige activiteiten op het terrein van de fysieke leefomgeving mogelijk om een in de Wabo op hoofdlijnen vastgelegde integrale vergunningprocedure te doorlopen. Of een bepaalde activiteit omgevingsvergunningplichtig is en of er bijzondere procedurele verplichtingen bestaan, is nader ingevuld via een algemene maatregel van bestuur, het Besluit omgevingsrecht (Bor). Hiermee is het Bor een voor de uitvoering van de Wabo onmisbaar document.

Voorzien van een toelichting en commentaar bevat deze publicatie de tekst van het Bor zoals die per 1 juli 2019 van kracht is en relevant is voor de bouw- en ontwikkelpraktijk. Elk artikel is voorzien van een commentaar waarin zowel de oorspronkelijke toelichting als relevante jurisprudentie aan bod komen. Dit boek is daarmee bedoeld als hulpmiddel voor een ieder die, ongeacht vanuit welke positie dan ook, te maken krijgt met omgevingsrechtelijke vragen en opgaven.

Dit boek is de vervanging van het Handboek Bor-Mor, geschreven door mr. Hans Barendregt, drs. Hans in’t Hout en mr. ing. Bert Rademaker, die allen nauw bij de totstandkoming van de Wabo, het Bor en de Mor betrokken zijn geweest en/of beroepsmatig veel kennis van en praktijkervaring met vergunningprocedures hebben.

Naar boven