CD-rom NEN 3140

Omschrijving

De Europese veiligheidsnorm NEN-EN 50110 bevat voorschriften met een minimaal veiligheidsniveau dat gehanteerd moet worden bij de bedrijfsvoering van elektrische installaties (laag- en hoogspanning). Voor Nederland zijn deze eisen aangevuld met eigen, nationale bepalingen voor laagspanningsinstallaties: de NEN 3140.

De bepalingen in de norm NEN 3140 hebben betrekking op alle personen die werken met elektrische installaties, werktuigen en handgereedschappen. Voor werkgevers komt dit er op neer dat zij verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van alle elektrische installaties, apparaten en gereedschappen. Zij moeten er voor zorgen dat inspectie, beheer en het onderhoud volgens de in de norm vastgelegde procedures verlopen. En dat deze elektrotechnische werkzaamheden door deskundig personeel wordt uitgevoerd. Voor iedere ondernemer heeft dit verstrekkende gevolgen. Want de norm NEN 3140 wordt door de arbeidsinspecties, verzekeringsmaatschappijen en de wetgever als bindend beschouwd.

De CD-rom helpt u om op eenvoudige wijze aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.
Het geeft u de noodzakelijke hulpmiddelen om:
* na te gaan of het bedrijf aan de veiligheidsvoorschriften voldoet (ook in samenhang met andere normen)
* elektrotechnische bedrijfsvoorschriften op te stellen die voldoen aan de norm
* bedrijfsvoorschriften binnen het bedrijf te implementeren en het geven van instructies
* het voorbereiden en uitvoeren van de periodieke inspecties
* de papierwinkel op te stellen (risicoanalyse, onderhoudsschema’s, registratie inspecties, aanwijzingen, werk- en veiligheidsinstructies, etc.)
* de elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen te inspecteren volgens de norm

Voorkom een verkeerde interpretatie. Het risico van een verkeerde interpretatie is groot. Er wordt een hoge mate van veiligheidsinzicht vereist, terwijl het veelal onduidelijk is hoe de voorschriften in bepaalde bedrijfssituaties moeten worden nageleefd.

Samenhang met andere normen en regels.
Een extra complicerende factor is dat de interpretatie van de NEN 3140 mede wordt bepaald in samenhang met andere normen.
* de veiligheidsnorm NEN-EN 50110
* de installatienorm NEN 1010
* de machinenorm NEN-EN 60204
* de Nadere regelen Mijnreglement 1964 en Mijnreglement continentaal plat elektrische installaties
* de Richtlijnen Arbeidsmiddelen.
Hier geeft de informatie op de cd-rom duidelijkheid.

 

Naar boven