Omgevingswet in kort bestek

mr. dr. ing. G.J. (Gerrit) Kremers

Bent u docent en wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Omgevingswet in kort bestek
Op weg naar de nieuwe regelgeving voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

Eenvoudiger en beter!
Onder deze slagzin vernieuwt de Rijksoverheid de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming en benutting van de fysieke leefomgeving. Er is sprake van een mega-operatie, waarin tientallen wetten en nog veel meer uitvoeringsregels worden samengevoegd in één Omgevingswet en een viertal AMvB’s met bijbehorende ministeriële regelingen. Het aantal wetten in het fysieke omgevingsdomein neemt drastisch af en er blijft een breed pakket aan talrijke voorschriften over. Deze wetgevingsoperatie moet leiden tot meer gebruiksgemak, maar dit zal niet direct voor iedereen zichtbaar zijn. Hiervoor zijn de activiteiten waarop de vernieuwde wet- en regelgeving betrekking heeft te omvangrijk en de wijzigingen te ingewikkeld.

Het boek Omgevingswet in bestek wil iedereen, werkzaam in de uitvoeringspraktijk, helpen om zich de nieuwe regels sneller eigen te maken door de nieuwe regelgeving op een begrijpelijke manier uit te leggen.

De voorbereiding op de Omgevingswet is in volle gang. Verwacht wordt dat de stelselherziening in 2021 van kracht wordt. Vanaf dat moment is de Omgevingswet het wettelijke kader voor milieubelastende activiteiten, water- en bouwactiviteiten en andersoortige activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Nu al wordt volop geëxperimenteerd met de mogelijkheden die de nieuwe wet biedt.

Het boek maakt een praktische vertaalslag van de Omgevingswet met bijbehorende aanvullingswetten en uitvoeringsregelingen voor bedrijven, burgers en overheidsinstanties. De wet- en regelgeving wordt in zijn geheel verduidelijkt met een accent op onderdelen die voor uitvoerende overheidsinstanties en initiatiefnemers het meest waardevol zijn.

De inhoud en betekenis van regels worden mede aan de hand van de kerninstrumenten in de wet duidelijk gemaakt: de omgevingsvisie, het programma, decentrale regels, algemene rijksregels voor activiteiten, de omgevingsvergunning en  het projectbesluit.

Ook ondersteunende instrumenten, zoals procedurebepalingen en regelingen voor toezicht en handhaving, passeren de revue. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de aanvullings- en wijzigingsvoorstellen in de concept Invoeringswet en de vier ontwerp AMvB’s bij de Omgevingswet.

Auteur
Mr. dr. ing. G.J. (Gerrit) Kremers is sinds 2016 zelfstandig adviseur omgevingsrecht. Daarvoor was hij werkzaam bij Tauw B.V. te Deventer en de Rijksoverheid. Hij geeft juridisch advies aan overheidsinstanties en aan bedrijven over uiteenlopende omgevingsvraagstukken, zoals ter zake van vergunningsprocedures, bestuursrechtelijke handhaving, bodembescherming, natuurbescherming, ruimtelijke ordening, afvalstoffenmanagement, water en bodemenergie. Door zijn brede interesse, ruime ervaring en diepgaande kennis heeft hij zich ontwikkeld tot deskundige op het vlak van het omgevingsrecht.

Naar boven