Opleidingskunde

leren in het werk, rond het werk, voor het werk

Erik Deen, Joseph Kessels, Mariël Rondeel

Docentexemplaar

Bestel

Omschrijving

Opleidingskunde gaat over het vakmanschap dat nodig is om leren in organisaties op gang te brengen. Bewezen methodieken zijn aangevuld met nieuwe aanpakken rondom evalueren, het ontwerpen van blended leren en het verbinden van vraagstukken aan leertheorieën. De vakkennis wordt toegelicht met en toegepast op actuele  voorbeelden van ontwerppraktijken. In deze nieuwe, vierde editie komen de jarenlange ervaring van de auteurs en wetenschappelijke inzichten samen.

De ontwerpkant van het vak
Opleidingskunde biedt een kader voor het beantwoorden van leervragen. De lezer vindt handvatten om de  systematische kant van het vak te leren beheersen.
• Hoe analyseer ik een opleidingsvraag?
• Hoe ontwerp ik leerinterventies die daarbij passen?
• Hoe kan ik deze op een gestructureerde manier aanbieden, uitvoeren en evalueren?

De advieskant van het vak
De auteurs laten zien dat de opleidingskundig ontwerper ook een gespecialiseerde adviseur is die:
• werken en leren met elkaar kan verbinden;
• daarin een nauwe samenwerking met belanghebbenden kan realiseren;
• constructieve werkrelaties kan opbouwen met opdrachtgevers, leidinggevenden en medewerkers;
• werkt aan een gedeelde visie op leren en opleiden en het leren in organisaties op een hoger plan kan brengen.
Dit boek biedt voor deze essentiële adviesbekwaamheden tal van aanknopingspunten en voorbeelden.

Over de auteurs
Erik Deen is sinds 2005 als adviseur en ontwerper verbonden aan Kessels & Smit, The Learning Company. Een deel van zijn werk daar staat in het teken van het ontwerpen en bouwen van leertrajecten en -interventies. Dat kan om grote en complexe trajecten gaan, maar evengoed om kleine en lokale interventies. Een centrale vraag in zijn aanpak is hoe om te gaan met de spanning tussen vakmanschap en professionele autonomie enerzijds en zaken als organisatiedoelen en managementstructuren anderzijds.

Mariël Rondeel is sinds 1999 als adviseur en ontwerper verbonden aan Kessels & Smit, The Learning Company. In haar werk houdt zij zich vaak en het liefst bezig met het ontwerpen van effectieve leerprocessen in en rond het werk, waarin leren en werken samenvallen. Zij begeleidt ontwerpprocessen en leerwerktrajecten voor professionals in de zorg, in productie- en dienstverlenende bedrijven, in het beroepsonderwijs en bij de overheid. In haar aanpak kiest Mariël voor een relationele ontwerpbenadering die mensen verbindt en van het ontwerpproces zelf een belangrijk leerproces maakt voor alle betrokkenen.

Joseph Kessels is emeritus hoogleraar. Samen met Cora Smit startte hij in 1977 Kessels & Smit, The Learning Company, een internationaal advies- en onderzoeksbureau op het gebied van opleiden, leren en ontwikkelen van mensen in hun werk. Ook zijn ze de oprichters van de Stichting Opleidingskunde, Foundation for Corporate Education (FCE). Zijn belangstelling gaat uit naar het ontwerp van leeromgevingen ten behoeve van kennisproductiviteit, innovatie, en de ontwikkeling van gespreid leiderschap.

Naar boven