Praktijkgids Arbeidsrecht 2022

mr. E. Aerts

Omschrijving

Weinig rechtsgebieden zijn zo ontzettend in beweging als het arbeidsrecht.

In 2015 werd de WWZ van kracht, voor het arbeidsrecht de juridische evenknie van een aardverschuiving. Het jaar 2020 bracht de WAB, een wet met opnieuw een aantal wezenlijke aanpassingen. De jaren 2021 en 2022 zijn tegen deze achtergrond kalmere jaren. Net zoals 2020, stond ook 2021 nagenoeg volledig in het teken van (het bestrijden van) de coronapandemie. Dat zal naar verwachting niet veel anders zijn in 2022. Het kabinet had en heeft daaraan al meer dan haar handen vol.

Hoewel er in verband met de coronapandemie verschillende maatregelen en (nood)wetten zijn gelanceerd, worden deze in de Praktijkgids niet of slechts zijdelings behandeld. Dat heeft te maken met het veelal tijdelijke en onvoorspelbare karakter ervan. Op verschillende plekken komen in deze editie wel voorbeelden voorbij uit de ‘coronarechtspraak’.

Een van de meest in het oog springende wetswijzigingen in 2021 was de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) per 1 juli 2021, die o.a. de rechtspositie van de stichtingsbestuurder ingrijpend wijzigde. Verder krijgen ouders er per augustus 2022 meer rechten bij door de Wet betaald ouderschapsverlof. Tot slot valt in de recente rechtspraak met name de discussie op over zogenoemde ‘platformarbeid’. Die rechtspraak ziet op arbeidskrachten werkzaam voor IT-platformen zoals Booking en Über. Ook daar wordt in deze uitgave dieper op ingegaan.

In 2021 zagen we daarnaast tekenen van de kant die de arbeidsmarkt in 2022 en daarna mogelijk op gaat. In juni 2021 werd bijvoorbeeld het in de SER tot stand gekomen adviesrapport over het Sociaal-economisch beleid 2021-2025 gepresenteerd. Dat adviesrapport stelt fundamentele wijzingen voor ten aanzien van hoe we tegen ‘werken’ aankijken. Werknemerschap en zelfstandigheid komen in dit SER-advies dichter bij elkaar te liggen.

Of de markt de SER-adviezen daadwerkelijk in wetgeving terug gaat zien, is de vraag. Dat geldt echter in mindere mate voor de Europese richtlijn ‘Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ uit 2019. Op grond van deze richtlijn moet er al vóór 1 augustus 2022 nieuwe wetgeving tot stand komen. Die wetgeving moet onder meer regelen dat werkgevers worden verplicht om werknemers volledig en toegankelijk te informeren over de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Ook bevat de richtlijn nieuwe minimumrechten voor werknemers, bijvoorbeeld over de vrijheid om nevenwerkzaamheden te verrichten en rond het studiekostenbeding. De per 1 januari 2020 in werking getreden WAB vormde al een eerste stap in de implementatie van de richtlijn. Op dit moment is een verdere implementatiewet in behandeling, waarvan de exacte inhoud echter nog niet bekend is.

Waarom de Praktijkgids Arbeidsrecht?

De Praktijkgids Arbeidsrecht 2022 biedt actuele arbeidsrechtelijke informatie voor de HR-praktijk, helder onderverdeeld per onderwerp, zodat de lezer snel een betrouwbaar antwoord kan vinden. Bij elk onderwerp wordt in begrijpelijke taal uitgelegd hoe de wet in elkaar zit, verrijkt met praktijkvoorbeelden uit de rechtspraak, tips en bijzondere aandachtspunten. De informatie wordt elk jaar bijgewerkt door experts op dit vakgebied

Naar boven