Ontwikkelingen in de zorgmarkt

Een strategische analyse

Theo Poiesz en Jo Caris

Omschrijving

De zorg is zo langzamerhand een politiek, strategisch en organisatorisch slagveld.Visies botsen, ontwikkelingen spelen haasje over, maatregelen duikelen over elkaar heen en soms werken ze elkaar zelfs tegen. De auteurs van Ontwikkelingen in de zorgmarkt presenteren een onconventionele analyse van de zorg en de ontwikkelingen die ze doormaakt. De auteurs zien af van de poging de zorg in haar volle complexiteit en dynamiek te doorgronden. In plaats daarvan kiezen ze voor denken vanuit eenvoud. Hun kubusbenadering brengt complexe vraagstukken terug tot de essentie, faciliteert de analyse, verduidelijkt problemen en oplossingsrichtingen en biedt zo een basis voor beleidsvorming.

Het boek heeft een drietal duidelijke doelstellingen:

  • Het aan de orde stellen van de ontwikkeling van de zorgsector als een sector die niet alleen (meer) bepaald wordt door haar eigen beleid en door de overheid, maar een sector die nauwer verweven raakt met andere sectoren.
  • Het bieden van een integrale, analytische benadering van de zorgsector.
  • Het presenteren van nieuwe inzichten die duidelijk en soms confronterend zijn, maar zeker niet confronterend naar specifieke groepen of personen.

De door de auteurs ontwikkelde zorgkubus helpt de lezer om goed inzicht te krijgen in de drie kernthema’s van dit boek: zorg, marktwerking en marketing. En is bovendien een goed hanteerbaar hulpmiddel in discussies en beleidsvorming in de zorg. Het kubusdenken wordt in vrijwel elk hoofdstuk van het boek toegepast op steeds wisselende concepten. Het boek eindigt met een aantal vragen, conventies, conclusies, dilemma’s en aanbevelingen.

Ontwikkelingen in de zorgmarkt is een must have voor bestuurders en managers van zorginstellingen, toezichthouders, verzekeraars, beleidsmakers, adviseurs, docenten en studenten hogere zorgopleidingen.

Over de auteurs

Prof. dr. Theo Poiesz is verbonden aan Tias, de businessschool van de universiteiten van Tilburg en Eindhoven. In zijn loopbaan heeft hij vier leerstoelen bekleed: Psychologie van de Reclame, Marketing/Consumentengedrag, Healthcare Management/Marketing en Economische Psychologie. De laatste stoel bekleedt hij sinds 1992. De zorg-leerstoel is gedurende tien jaar gefinancierd door ActiZ. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van BrabantAdvies, een multidisciplinaire adviesraad voor de Provincie Brabant. Gedurende negen jaar was hij voorzitter van de Raad van Toezicht van een grote ggz-instelling.

Theo Poiesz heeft een grote belangstelling voor het koppelen van theorie en praktijk en voor overeenkomsten en verschillen tussen diverse sectoren, zowel binnen als buiten de zorg, en voor de verbinding tussen profit en non-profit. Hij schrijft (boeken en artikelen), doceert en adviseert over gedrag, gedragsverandering en strategische besluitvorming. Zijn motto is dat wetenschap tot doel heeft complexe zaken eenvoudig te maken, niet andersom.

Prof. dr. Jo Caris is als bestuurder, toezichthouder en adviseur actief in de zorgsector. Hij was van 2004 tot 2013 verbonden aan TIAS als docent en vanaf augustus 2006 als Academic Director van de executive master en masterclasses in Health Administration.

Hij heeft ruim dertig jaar een eindverantwoordelijke functie in diverse zorgorganisaties vervuld. Tot september 2005 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van Vivent, een aanbieder van extramurale en intramurale verpleging en verzorging. Tevens was hij voorzitter van Z-org, de brancheorganisatie en vicevoorzitter van Actiz, de brancheorganisatie van zorgondernemers in thuiszorg, verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg. Daarvoor was hij directeur van een instelling voor jeugdzorg, een instelling voor gehandicaptenzorg en revalidatie. Eerder gaf hij leiding aan een schoolbegeleidingsdienst.

De bijzondere belangstelling van Jo Caris ligt bij het transparant maken van organisaties en het zoeken van de verbinding tussen de instelling en de omgeving. Vooral om die reden is hij een stimulator van samenwerking tussen partijen en organisaties. Bijna als vanzelfsprekend vloeiden daar allianties en fusies tussen instellingen uit voort. Hij leidde ruim twintig van dergelijke fusies en was daarbij op zoek naar de beste passende organisatievorm.

Naar boven