Arbeidsrecht voor de P&O-praktijk

Type opleiding: Opleiding

Omschrijving

Arbeidsrechtelijk heeft u te maken met wetgeving, CAO’s en reglementen van de onderneming. Wettelijke regelingen bepalen voor een belangrijk deel uw arbeidsrechtelijke mogelijkheden. De Wet Werk en zekerheid heeft de nodige wijzigingen in die mogelijkheden veroorzaakt. Kent u de mogelijkheden en beperkingen, en hoe staat het met uw kennis van de jurisprudentie? En in hoeverre kunnen regelingen en wijzigingen daarvan in uw organisatie worden doorgevoerd?

Als P&O’er verricht u regelmatig handelingen met een juridisch karakter. U neemt mensen aan. U waardeert en beloont personeel. U neemt beslissingen rond ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag. Stuk voor stuk belangrijke, vaak ook gevoelige onderwerpen. Onderwerpen waarbij arbeidsrechtelijke kennis onontbeerlijk is.

Van u wordt verwacht dat u deze kennis heeft. Maar het is niet altijd makkelijk om op alle vragen een antwoord te geven… U heeft te maken met vele complexe regelingen, met cao’s, reglementen en overeenkomsten. U moet de relevante wetgeving en de verschillende regelingen goed begrijpen. Maar u moet hier ook mee om kunnen gaan. Daarnaast moet u de juiste beslissingen kunnen nemen aan de hand van een goed en volledig dossier. Bovendien heeft u te maken met een recente ingrijpende herziening van het ontslagrecht en hoe rechters met deze herziening omgaan.

Wat leert u?
Deze praktijkcursus geeft u een actueel overzicht van de belangrijkste juridische vraagstukken op arbeidsrechtelijk gebied. Ook worden recente en komende wetswijzigingen en de gevolgen hiervan met u doorgenomen. Zoals de Wet werk en zekerheid en recente jurisprudentie. Ervaren docenten, zowel advocaten als een rechter, leren u de kleine lettertjes lezen en begrijpen. U heeft volop ruimte om onduidelijkheden, knelpunten en vragen uit uw dagelijkse werk aan hen voor te leggen. Vergroot uw kennis. Voorkom kostbare fouten en tijdrovende procedures!

Literatuur
Als deelnemer ontvangt u de uitgave ‘Memo Plus Arbeidsovereenkomst en ontslag‘ cadeau.

Certificaat: U ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Algemene informatie:

Het inschrijfgeld bedraagt € 1.495,- per persoon (excl. BTW) voor de gehele 3-daagse cursus.
Deze cursus is ook per dag te volgen voor € 595,- per dag. Neemt u hiervoor contact op met Ineke Rikkers (opleidingenhrm@vakmedianet.nl).

Hierbij zijn inbegrepen de kosten van documentatiemateriaal, koffie, thee, water, lunch en de uitgave ‘Memo Plus Arbeidsovereenkomst en ontslag’. Het documentatiemateriaal wordt op de dag zelf uitgereikt. Parkeren bij BCN Utrecht (Daltonlaan) is gratis.

Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging, routebeschrijving en een factuur.

Voor algemene informatie:
Ineke Rikkers
E-mailadres: opleidingenhrm@vakmedianet.nl

Incompany trainingen: Het komt regelmatig voor dat collega’s dezelfde trainingsbehoefte hebben. In dat geval kan een incompany training een voordelige keuze zijn die meer rendement oplevert dan een open training. De trainingen kunnen volledig op uw wensen en behoeften worden afgestemd. U kunt bijvoorbeeld ook voor een onderdeel van deze opleiding kiezen.

Neem voor meer informatie contact op met:
Ineke Rikkers
088 – 58 40 927
E-mailadres: Incompanytrainingen@vakmedianet.nl

Programma

Dag 1 De Arbeidsovereenkomst

09.00 uur Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur Kennismaking en programmatoelichting

09.45 uur Arbeidsovereenkomst binnen de wettelijke kaders
In de arbeidsovereenkomst staan de afspraken die u met elkaar maakt. We gaan met u in op de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten; bepaalde en onbepaalde tijd, uitzendovereenkomst, de flexibele overeenkomsten, de voorovereenkomst, de thuiswerkers, de stage-overeenkomst en nog meer. Welke basisbepalingen moeten in ieder geval in die overeenkomst staan? Binnen welke (wettelijke) kaders moet u de overeenkomst opstellen? Zijn er regels waar ik serieus rekening mee moet houden?  Een heel belangrijke voorvraag die we ook gaan beantwoorden is: wat zijn de rechten en plichten van de sollicitant  voor en tijdens het tekenen van de overeenkomst?

11.00 uur Arbeidsvoorwaarden in de arbeidsovereenkomst en sociale zekerheid 
Arbeidsvoorwaarden zijn er in vele soorten en maten. We gaan in op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die u op moet en kunt opnemen in de arbeidsovereenkomst.

Hoe ga je om met de sociale zekerheid die je in de arbeidsovereenkomst schriftelijk wilt regelen? Wat moet er allemaal in staan en wat mag en wat moet erin staan? De wetgeving met betrekking tot sociale zekerheid heeftnamelijk grote invloed op de arbeidsrelatie. U heeft in de praktijk met veel aspecten te maken: van arbeidsongeschiktheid en re-integratie (Wet WIA, Ziektewet) tot de WW bij individuele of collectieve ontslagen. De wetgeving is complex, en de gevolgen van een verkeerde inschatting kunnen groot zijn. Vaak zijn aspecten van sociale zekerheid ook uitgewerkt in de cao of arbeidsvoorwaardenregeling. Hoe hiermee om te gaan? Mw. mr. Loes van der Sluislegt het u haarfijn uit.

12.30 uur Lunch

13.30 uur Bedingen in de arbeidsovereenkomst en ontwikkelingen in de rechtspraak
U kunt kiezen tussen verschillende vormen van bedingen. Dit kan erg belangrijk zijn in uw bedrijf om bijvoorbeeld te voorkomen dat kennis en kunde bij de concurrent beschikbaar wordt gesteld. Wat voor soort bedingen zijn er? We gaan in ieder geval in op bijzondere bedingen, proeftijd, wijzigingsbeding, concurrentie- en relatiebeding bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd. Ook zal aandacht worden besteed aan belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak die in deze fase van de arbeidsrelatie van belang zijn.

16.30 uur Einde

Dag 2 Einde van de arbeidsovereenkomst 

09.00 uur Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur Einde van de arbeidsovereenkomst in het algemeen
De meeste arbeidsovereenkomsten eindigen van rechtswege. In andere gevallen wil een werkgever om verschillende redenen de arbeidsovereenkomst met de werknemer beëindigen. Daarvoor zijn een aantal verschillende manieren die elk aan de procedure eisen stellen. Het bedrijf kan bijvoorbeeld in financieel zwaar weer zijn beland, of er is sprake van disfunctioneren van de werknemer. We gaan vandaag in op de verschillende redenen en de aanpak in de praktijk. Hoe zit het met bijvoorbeeld de proeftijd en einde van rechtswege? Wat zijn redelijke gronden voor ontslag? In hoeverre moet nagegaan worden of een werknemer niet elders in het bedrijf tewerkgesteld kan worden? In welke gevallen heeft een werkgever ontslagvergunning van het UWV nodig om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen? En hoe zit het ook alweer met ontslag op staande voet?

De heer mr. D.J. Buijs

12.30 uur Lunch

13.30 uur Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door kantonrechter
In welke gevallen kan de kantonrechter  een arbeidsovereenkomst ontbinden? Wie kan hier beter antwoord op geven dan een kantonrechter zelf? Welke gronden zijn er om een arbeidsovereenkomst te ontbinden, en hoe werkt dit in de praktijk? Hoe gaat een rechter om met deze gronden? De heer mr. D.J. Buijs geeft duidelijk weer hoe dit in de praktijk eraan toe gaat en hoe hij hiermee omgaat.

De heer mr. D.J. Buijs

15.00 uur Ontslagvergoedingen 
Wanneer heeft u te maken met een ontslagvergoeding? Hoe hoog is die dan en wat moet u precies doen? We gaan in op verschillende vergoedingen zoals de transitievergoeding. Maar wanneer is er sprake van een billijke vergoeding en wanneer met een transitievergoeding? Welke jurisprudentie is er en wat zijn interessante cases om met u te bespreken?

De heer mr. D.J. Buijs

16.30 uur Einde

Dag 3 De zieke Werknemer 

09.00 uur Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur Dossiervorming en arbeidsconflict 
Belangrijk is om te starten met de vraag of er een conflict is of dat er sprake is van ziekte. Hoe ga je om met het opbouwen van een verzuimdossier? Wanneer moet je daarmee starten en wat is de rol van de leidinggevende en HRM. In welke gevallen kan een werknemer op non actief worden gesteld of geschorst. Hoe kunnen verschillende ontslagprocedures worden voorbereid?

In hoeverre kunnen werkgevers regels voor werken opstellen en wanneer speelt de ondernemingsraad daarbij een rol? En op welke manier kan de werkgever ervoor zorgen dat de regels ook echt worden nageleefd?

Wat zijn de risico’s van ontslag op staande voet en op welke manier kunnen die risico’s worden beperkt?

12.30 uur Lunch 

13.30 uur De regels rondom de zieke werknemer

Omdat er complexe regels aan hangen en u hier dagelijks mee te maken heeft gaan we vandaag in op de regels omtrent de zieke werknemer. Wanneer is sprake van de verplichting loon door te betalen en in welke gevallen kan die verplichting worden stopgezet?

Over het algemeen geldt dat hoe langer een zieke werknemer uit de roulatie is, hoe lastiger het wordt om hem weer te laten terugkeren in het arbeidsproces. Daarom is het van belang dat een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan, desnoods met aangepast werk of in een andere functie. Dat heet re-integratie en is geregeld in de Wet Verbetering Poortwachter. Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor de snelle terugkeer naar werk en moeten in een re-integratiedossier nauwkeurig bijhouden wat hun inspanningen zijn. Gebeurt dat niet, dan kan dat van invloed zijn op de loondoorbetaling en uitkering.Maar nog belangrijker, Wat moet u doen om aan de Poortwachterstoets te voldoen?

Hoe ga je om met de privacyregels omtrent ziekte? Zodra werknemers ziek worden wisselen diverse partijen gegevens uit. Wat mag nog binnen de kaders van de AVG? Welke regels gelden er voor ziek melden?

15.30 uur Jurisprudentie 
De belangrijkste zaken worden met u behandeld. We gaan nog dieper in op de praktijk  en zullen aan de hand van voorbeelden de materie behandelen.

De heer mr. D.J. Buijs en de heer mr. F.B.A.M. van Oss

16.30 uur afsluiting

Docenten

Mevr. Mr. L.M. van der Sluis

Loes is partner bij Berculo Van Kalmhout Advocaten te Utrecht. Ze is docent bij de beroepsopleiding van de Orde van Advocaten, CPO Dialogue, en zij is vakdocent bij commerciële instellingen zoals Kluwer en Permeduc. Tevens is zij lid van de Raad van Commissarissen van woningbouwcorporatie Vecht en Omstreken, een woningbouwvereniging in Breukelen. Daarnaast is zij vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting De Opbouw, onder meer gevestigd in Utrecht. Stichting De Opbouw richt zich op ouderen-, jeugd- en gehandicaptenzorg en lid van de Raad van Commissarissen van de woningbouwcorporatie Centrada in Lelystad.

Dhr. Mr. D.J. Buijs

De heer Buijs is vele jaren werkzaam geweest bij de Rechtspraak, als kantonrechter en plaatsvervangend lid van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Ook is hij lid van een clientenraad.

De heer Buijs neemt waar als voorzitter in geval van verhindering van de vaste LCvV voorzitter.

 

Dhr. Mr. F.B.A. van Oss

Frans is partner bij Van Oss, Van der Meijden, Vermeer & Reitsma Advocaten te Harderwijk. Hij is tevens docent Arbeidsrecht, MfN-registermeidator, lid Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland. en voormalig Deken van de Orde van Advocaten te Zutphen.

Ik schrijf de volgende deelnemer(s) in:


Bezig met versturen
Naar boven