Integriteit op de werkvloer

Handleiding voor de praktijk

Serie Actueel Recht voor P&O

Omschrijving

Er wordt ingegaan op de rechten en plichten die over en weer bestaan in de sollicitatiefase. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de rechten en plichten rond het verrichten van nevenarbeid. In hoeverre is nevenarbeid toegestaan en moet de werknemer dit dan melden?

Ook aspecten van (seksuele) intimidatie en pesten op het werk worden besproken. Het is duidelijk dat fatsoensnormen over en weer in dergelijke gevallen niet worden nageleefd. Het ontbreken van interne regelgeving heeft hier een belangrijke invloed. Daarnaast wordt het (oneigenlijk) gebruik van bedrijfsmiddelen besproken. In hoeverre moet privégebruik van bedrijfsmiddelen worden toegestaan? Waar eindigt gebruik, en begint misbruik?

Dan is er nog aandacht voor de opsporingsmethodieken om integriteitsschendingen aan het licht te brengen. Daarbij zal ook worden gekeken naar de rol van onrechtmatig verkregen bewijs. Tenslotte zal aan de orde komen welke juridische maatregelen er mogelijk zijn naar aanleiding van geconstateerde integriteitsschendingen.

Naar boven