Leeftijd, levensfasen en arbeid

Gerben Bruinsma

Omschrijving

De thema’s leeftijd en levensfasen komen de laatste jaren in toenemende mate op in het overheidsbeleid, de arbeidsvoorwaardenvorming, het personeelsbeleid en het or-werk.

De afbouw van VUT-regelingen en het overheidsbeleid gericht op het langer aan het werk houden van oudere werknemers vraagt van ondernemingen op korte termijn een grote inzet om ouderen gemotiveerd te houden om te blijven werken.

In het arbeidsvoorwaardenbeleid komen arrangementen op om werk, opleiding en zorg in verschillende fasen van het leven van werknemers te combineren.

In het personeelsbeleid is er steeds meer aandacht voor leeftijdsbewust of levensfase gericht personeelsbeleid (LPB). LPB is gericht op het gezond aan het werk houden van jongeren en ouderen en op aanpassing van personeelsbeleid aan specifieke behoeften van categorieën werknemers zoals:

  • starters
  • werknemers met ouder-schapszorg
  • werknemers met andere zorgplichten
  • oudere werknemers

De aandacht voor de thema’s leeftijd en levensfasen wordt ook door recente wetgeving gestimuleerd. Zo heeft de Wet Gelijke Behandeling bij de arbeid gevolgen voor allerlei leeftijdsbepalingen in arbeidsvoorwaardenregelingen. Recente uitspraken van de Commissie Gelijke Behandeling geven aan dat vele seniorenregelingen in cao’s in de toekomst niet meer zijn toegestaan. Verder biedt de nieuwe levensloopwetgeving voor werknemers mogelijkheden om een individueel recht op (toekomstig) verlof op te bouwen, waardoor ze hun arbeidspatroon meer kunnen afstemmen op behoeftes aan verlof in verschillende levensfasen.

Dit boek biedt een overzicht van deze thema’s, geeft informatie over de relevante wetgeving en brengt de eerste ervaringen van de sociale partners op dit terrein in beeld.

Dit boek komt uit de serie OR Strategie en beleid.

Naar boven