Papieren tijger met potentie

Pleidooi voor de bevorderende en bewakende taak van de ondernemingsraad

Harry Hartmann, Johannes Kooistra

Omschrijving

De Wet op de ondernemingsraden verwacht van de ondernemingsraad dat hij een aantal bevorderende taken uitoefent. Artikel 28 van de WOR somt acht onderwerpen op waar de or in ieder geval deze bevorderende rol dient te spelen: op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeids- en rusttijden, werkoverleg, het tegengaan van discriminatie, het bevorderen van gelijke behandeling van mannen en vrouwen, de inschakeling van gehandicapten en minderheden in de onderneming en de zorg voor het milieu. Naast deze wettelijke taak liggen er kansen voor de ondernemingsraad om op een aantal actuele maatschappelijke thema’s een bijzondere stimulerende rol te spelen. Een enkele keer wordt ook expliciet door de politiek aan de medezeggenschap gevraagd om zich op een specifiek punt actief op te stellen.

Deze bevorderende (en bewakende) opdracht is bij veel ondernemingsraden beduidend minder bekend dan het geven van advies of het verlenen van instemming. Toch kan deze opdracht als een derde pijler van het or-werk opgevat worden. Het inzicht breekt steeds meer door dat veel organisatie vraagstukken beter op te lossen zijn met het communiceren over en het naleven van bestaand beleid dan met nieuwe beleidsvoornemens. Tijd dus om dit artikel de aandacht te geven die het verdient.

Dit boek is een bundeling van bijdragen van deskundigen die elk hun visie geven op dit wetsartikel.

Doelgroep:
or-leden, or-voorzitters

Achtergronden auteurs:
Harry Hartmann is senior trainer en adviseur bij het CAOP. Hij traint sinds 2000 ondernemingsraden oponder andere het gebied van vraagtechnieken, teameffectiviteit en het verkrijgen van invloed op de overlegvergadering. Hij studeerde psychologie aan de Universiteit Leiden en publiceert regelmatig in het tijdschrift OR informatie, OR Rendement, de reeks OR in Bedrijf Thema en de reeks OR-Praktijk van Vakmedianet.

Johannes Kooistra is senior trainer en adviseur bij het CAOP. Hij ondersteunt groepen bij het scherp beschrijven van hun voornemens en helpt hen bij overtuigend presenteren, vergroten van draagvlak voor verandering en werken aan succesvolle invoering. Hij ontwikkelt regelmatig nieuwe methoden voor effectieve trainingen.  En hij schrijft graag over medezeggenschap, zoals in de artikelen De ondernemingsraad als krachtige leeromgeving, Gloedvol debatteren voor ondernemingsraden en Veranderjazz.

Naar boven