Wet normalisering rechtposistie ambtenaren (WNRA) De rol van de ondernemingsraad

Mr. Karen Maessen, mr.dr. S.F.H. Jellinghaus

Omschrijving

De normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren komt er aan. De wet treedt naar verwachting op 1 januari 2020 in werking. Dit betekent dat de rechtspositie van ambtenaren ingrijpend wijzigt. Zij gaan van aanstelling naar arbeidsovereenkomst. Van rechtspositieregeling naar cao. Van bestuursrecht naar civiel recht. Sommige groepen ambtenaren verliezen hun ambtelijke status terwijl groepen werknemers ambtenaar worden. Van de ene op de andere dag zal het arbeidsrecht zich uitstrekken over ambtenaren. Bij de besluitvorming moet nu al rekening worden gehouden met de normaliseringsslag.

De normalisering heeft ook gevolgen voor de ondernemingsraad. Niet alleen moeten ondernemingsraden zich omscholen en een weg zien te vinden binnen het arbeidsrecht. Ook hebben zij een rol bij de voorbereiding en implementatie van de normaliseringswet. Bovendien verschuiven de verhoudingen tussen werkgever, vakorganisaties en ondernemingsraden. Dit verandert de positie van ondernemingsraden.

Dit boek verschaft op vlotte en praktische wijze inzicht in de belangrijkste veranderingen en de gevolgen voor de praktijk. Onder andere bevat dit boek informatie over het nieuwe ambtenarenbegrip, het overgangsrecht, de
implementatie, het arbeidsrecht en de veranderingen van de positie van de vakbonden. Ook behandelt dit boek een aantal specifieke situaties, zoals die van de gemeenschappelijke regelingen en kroonbenoemingen.

Bovenal bevat dit boek, specifiek voor ondernemingsraden, een hoofdstuk over hun rol bij de normaliseringsslag, met aandachtspunten. Dit hoofdstuk is geschreven door Tineke Visser en Rob van Etten.

Auteurs

Dr.mr. Steven Jellinghaus, mr. Karen Maessen

Naar boven