Praktijkgids Arbeidsrecht 2017

Arbeidsrechtelijke zaken goed uitoefenen in de praktijk

De Praktijkgidsen

mr. dr. mark diebels

Inclusief online toegang tot het altijd actuele www.praktijkgidsarbeidsrecht.nl

Bestel

Omschrijving

In de Praktijkgids Arbeidsrecht vindt u de informatie die u nodig heeft om in arbeidsrechtelijke zaken passende beslissingen te kunnen nemen. De toepassing van wettelijke rechten en plichten staat in deze publicatie centraal en u krijgt diverse tips en voorbeelden.

Aan de orde komen:

  • de arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden;
  • arbeidsvoorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst;
  • flexibele arbeidsovereenkomsten en andere alternatieve overeenkomsten inzake de arbeid;
  • rechten en plichten van werkgever en werknemer;
  • loon, vakantie en verlof;
  • ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
  • arbeidsomstandigheden, aansprakelijkheid en arbeidstijden;
  • ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
  • einde van de arbeidsovereenkomst, waaronder opzegging, ontslag op staande voet, ontbinding.

De belangrijkste bron voor alle wijzigingen in het arbeidsrecht in 2017 – en daarna – is nog steeds de Wet Werk en Zekerheid. De veranderingen die de WWZ teweeg heeft gebracht, zijn zichtbaar in zowel rechtspraak als praktijk. Zo hebben de strengere eisen aan ontslagdossiers geleid tot minder toewijzingen van ontbindingsverzoeken en verschillende uitspraken over het einde met wederzijds goedvinden, de bedenktijd en de vervaltermijnen. De belangrijkste rechtspraak is aan deze editie van de Praktijkgids toegevoegd.

Naast rechtspraak over de nieuwe begrippen en regels uit de WWZ zijn signalen uit de praktijk ook aanleiding geweest voor een aantal aanpassingen en aangekondigde aanpassingen. De mogelijkheid om bij seizoenswerk af te wijken van de onderbreking van zes maanden in de ketenregeling is daar een voorbeeld van en ook het (concept) wetsvoorstel voor de compensatie van transitievergoedingen bij de beëindiging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, te betalen door het UWV uit een algemeen fonds.

Met het oog op de nieuwe ontslagsystematiek is deel 7 heringedeeld aan de hand van de belangrijkste (nieuwe) begrippen van het ontslagrecht, de redelijke gronden. Naast de algemene regels rond de inhoud en indiening van ontslagaanvragen en ontbindingsverzoeken, staan de verschillende (limitatieve) ontslaggronden centraal met de eisen die daaraan worden gesteld. Per ontslaggrond zijn voorbeelden gegeven van recente rechtspraak en aan welke eisen (minimaal) voldaan moet zijn voor een verzoek bij het UWV of kantonrechter.

Ook wordt aandacht besteed aan de gevolgen van de Wet Huis voor Klokkenluiders. Deze wet brengt, naast oprichting van een landelijk Huis voor Klokkenluiders, een aantal verplichtingen voor werkgevers met zich rond de behandeling van meldingen van misstanden. Verder komt de (stapsgewijze) verlaging van het minimumloon aan bod en de sinds 1 januari 2017 geldende beperkingen tot verrekening en inhouding op het minimumloon.

Naar boven