Praktijkgids Sociale Zekerheid 2018

Een onmisbare gids over alle regelingen op het gebied van sociale zekerheid

De Praktijkgidsen

dhr. C.W.G.M. Dekkers FFP MFP, dhr. Drs. R.J. van Woerden, mw. A.H. Rebel, mw. D. IJlst, mw. I. Lunenburg, mw. mr. S.J. Heijtlager

Omschrijving

In deze Praktijkgids komen alle belangrijke wettelijke regelingen aan bod die betrekking hebben op werkloosheid, verzekering van ziektekosten, premieheffing, zelfstandigheid, ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, re-integratie, ontslag, pensioen, en sociale zekerheid. Bij alle regelingen is de contractuele relatie tussen werkgever en werknemer, en vooral ook de manier waarop daarmee in de praktijk wordt omgegaan, in belangrijke mate bepalend voor de toepassing van de sociale zekerheidswetgeving. De werknemer heeft op zijn beurt, als hij aanspraak wil maken op een uitkering of voorziening, onder andere te maken met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Deze Praktijkgids geeft niet alleen een duidelijke en overzichtelijke weergave van de regels waarmee men rekening moet houden, maar ook een groot aantal tips en voorbeelden die aan de dagelijkse praktijk en aan rechterlijke uitspraken zijn ontleend. De publicatie is geschreven vanuit de optiek van de werkgever of degene die namens hem personeelszaken behartigt, zoals de personeelsfunctionaris of HR-adviseur. Deze Praktijkgids is echter ook goed bruikbaar voor anderen die in de praktijk met wet- en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid te maken hebben. Voor de volledigheid is ook aandacht besteed aan de WMO, de Participatiewet, en de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Aan de orde komen o.a.:

 • De Werkloosheidswet (WW), het ontslagrecht en het arbeidsovereenkomstenrecht na de Wet Werk en Zekerheid (WWZ)
 • Verzekerings-en premieplicht werknemers-en volksverzekeringen • Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)
 • Controle en begeleiding van zieke werknemers
 • Re-integratieverplichtingen van werkgevers en werknemers
 • Arbeidsongeschiktheidsregelingen (ZW en WIA)
 • Premieheffingen, boetes en controles
 • Volksverzekeringen
 • Zorgverzekeringswet • WMO, Participatiewet en de Wet Langdurige Zorg
 • Internationale aspecten van de sociale zekerheid

In deze volledig herziene editie 2018 zijn de wijzigingen in de sociale zekerheidswetgeving verwerkt die zich in de loop van 2017 hebben voorgedaan, evenals de wijzigingen die op 1 januari 2018 in werking zijn getreden.

De grootste wijzigingen in 2018 zijn:

 • Volledige invoering van het lage-inkomensvoordeel (LIV) waardoor werkgevers medewerkers met een inkomen tot 120% van het minimumloon in dienst kunnen nemen en houden;
 • Verlaging van de leeftijd voor het minimumloon van 23 naar 22 jaar en verhogingen van het minimumjeugdloon;
 • Wijzigingen in diverse uitvoeringsbesluiten rond het ontslagrecht, de transitievergoeding en het arbeidsovereenkomstenrecht door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ);
 • De gevolgen van deze stelselwijziging voor de premieheffingen en vele andere uitvoeringsaspecten.

De grote stelselwijzigingen in 2015, waaronder de Wmo 2015, de Participatiewet, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) hebben geleid tot vele uitvoeringsbesluiten en maatregelen van bestuur in 2016. Deze wijzigingen zijn, zover relevant, opgenomen in gereviseerde en uitgebreide hoofdstukken van deze Praktijkgids. In deze editie zijn ook de aanpassingen per 1 januari 2018 in het basispakket van de verplichte zorgverzekering opgenomen. Het verplichte eigen risico in de zorgverzekering is voor 2018 gehandhaafd op € 385. Verder is in deze editie weer een aantal gerechtelijke uitspraken toegevoegd en zijn alle bedragen en premiepercentages aangepast naar de stand van zaken per 1 januari 2018.

Aanvullende informatie
Van de Praktijkgids Sociale Zekerheid verschijnt één maal per jaar een update in boekvorm. Wanneer u een abonnement afsluit, krijgt u ook toegang tot de online omgeving van dit boek aangevuld met jurisprudentie en de vraag en antwoord module. De online omgeving wordt regelmatig geactualiseerd en is dus altijd up to date. Ook ontvangt u maandelijks een update per e-mail.
www.praktijkgidssocialezekerheid.nl

Naar boven