Omgevingswet onder de loep

Handreiking voor het toepassen van de Omgevingswet in de uitvoeringspraktijk

mr. dr. ing. G.J. (Gerrit) Kremers

Bent u docent en wordt deze uitgave verplicht voorgeschreven, of wordt invoering van deze uitgave overwogen? Vraag dan een gratis beoordelingsexemplaar aan.

Bestel

Omschrijving

Na een aanloopperiode is het bijna zo ver. Nederland krijgt een integraal wettelijk stelsel voor de bescherming en benutting van de fysieke leefomgeving: de Omgevingswet. Minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) vindt het onverantwoord om de Omgevingswet op 1 januari 2023 te laten ingaan en kiest ervoor de ingangsdatum van de wet met twaalf maanden te verplaatsen naar 1 januari 2024. Dit levert extra voorbereidingstijd op, die kan worden gebruikt om het DSO beter te testen en hiermee te oefenen. Het bestaande sectorale omgevings recht schiet tekort om alle omgevingsvraag stukken adequaat aan te pakken. De vernieuwde weten regel geving bundelt en moderniseert (grote delen van) 26 sectorale wetten, 60 algemene maatregelen van bestuur en meer dan 60 regelingen in één nieuwe wet, een viertal AMvB’s en een ministeriële regeling.

De Omgevingswet beoogt betere mo gelijkheden te scheppen om aan de opgaven van deze tijd, zoals klimaat verandering en biodiversiteit, het hoofd te bieden. Daarbij is een integrale belangenafweging, die rekening houdt met lokale omstandig heden en ontwikkelingen, een must. Minstens net zo belangrijk is de behoefte aan meer gebruiksgemak bij zowel bevoegd gezag als initiatief nemer. Echter, vooral door de omvang en complexiteit van de wets operatie mag niet worden verwacht dat de concretisering van het eenvoudigeren- beter-principe dat eraan ten grondslag ligt direct volledig wordt omarmd.

Omgevingswet onder de loep wil ondersteuning bieden aan de uitvoerings praktijk om zich de nieuwe regels eigen te maken. Dit zijn overheden, bedrijven, burgers en andere betrokken partijen die concreet toepassing geven aan de bij of krachtens de Omgevingswet gestelde regels. Om de werking van de stelsel herziening te verhelderen, telt het boek drie hoofd thema’s: ontstaan van de wet, geconsolideerde wettekst en geconsolideerde versies van AMvB’s. Zodoende krijgt de lezer een vrijwel compleet beeld van de structuur en i nhoud van het vernieuwde omgevingsrecht, inclu sief de daarbij behorende aanvullings- en invoerings wetgeving. Verbetering van inzicht vergemakkelijkt de praktische toepassing.

Naar boven