Praktijkgids Sociale Zekerheid 2024

A.H. Rebel, Mr. drs. C. Dekkers, P. Willems, R.J. van Woerden

Omschrijving

In deze Praktijkgids komen alle belangrijke wettelijke regelingen aan bod die betrekking hebben op de sociale zekerheidswetgeving waaronder ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, re-integratie, ontslag, werkloosheid, verzekering van ziektekosten, premieheffing, zelfstandigheid en pensioen. Bij alle regelingen is de contractuele relatie tussen werkgever en werknemer, en vooral ook de manier waarop daarmee in de praktijk wordt omgegaan, in belangrijke mate bepalend voor de toepassing van de socialezekerheidswetgeving. De (ex)werknemer heeft op zijn beurt, als hij aanspraak wil maken op een uitkering of voorziening, onder andere te maken met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
Deze Praktijkgids geeft niet alleen een duidelijke en overzichtelijke weergave van de regels waarmee men rekening moet houden, maar ook een groot aantal tips en voorbeelden die aan de dagelijkse praktijk en aan rechterlijke uitspraken zijn ontleend. De publicatie is geschreven vanuit de optiek van de werkgever of degene die namens hem personeelszaken behartigt, zoals de personeelsfunctionaris of HR-adviseur. Deze Praktijkgids is echter ook goed bruikbaar voor anderen die in de praktijk met wet- en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid te maken hebben.
Aan de orde komen o.a.
• De Werkloosheidswet (WW), het ontslagrecht en het arbeidsovereenkomstenrecht
• Verzekerings-en premieplicht werknemers- en volksverzekeringen
• Controle en begeleiding van zieke werknemers
• Re-integratieverplichtingen van werkgevers en werknemers
• Arbeidsongeschiktheidsregelingen (ZW en WIA)
• Premieheffingen, boetes en controles

In deze volledig herziene editie 2024 zijn de wijzigingen in de socialezekerheidswetgeving verwerkt die voor 1 januari 2024 in werking zijn getreden.
Verder is in deze editie weer een aantal gerechtelijke uitspraken toegevoegd en zijn alle bedragen en premiepercentages aangepast naar de stand van zaken per 1 januari 2024.

Naar boven